สกช. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่​ Young Smart Office

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร “พนักงานรุ่นใหม่ (Young Smart Office)” ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 และบรรยายเรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นวิทยากร หัวข้อ  การครองตน ครองคน ครองงาน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การเชื่อมโยงส่วนกลางและภูมิภาค และการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดย นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน โดย พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ ,  แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ ฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  และสำนักงานสภาเกษตรกรเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และที่ปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 143 คน ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆขององค์กร สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้พนักงานได้ทราบถึงนโยบาย ทิศทาง บทบาทหน้าที่ เข้าใจตรงกันและนำไปสู่การปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเกิดทักษะ การพัฒนา มีสมรรถนะและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการครองตน ครองงานอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง