20 การวางแผนการผลิต Smart Planning

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิต (Smart Planning)”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับแนวคิดไปสู่การวางแผนการผลิตอย่างมีกลยุทธ์ (Smart Planning) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาของเกษตรกรได้

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)