30 กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ แพร่ (ตอนที่ 2)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 2)” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

29 กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ แพร่ (ตอนที่ 1)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 1)” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

28 กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ พัทลุง

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุง” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

27 กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ สกลนคร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ.สกลนคร” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

26 กรณีศึกษากลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ จ ขอนแก่น

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ จ.ขอนแก่น” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

25 กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ จ ยโสธร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร” วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

24 การจัดการเรียนรู้ชุมชนหนองบอนเหนือ จ จันทบุรี

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การจัดการเรียนรู้ของเยาวชน โรงเรียน ตชด. ชุมชนหนองบอนเหนือ จ.จันทบุรี” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

23 ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรกร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มสธ.” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

22 การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์บ้านจำ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านจำ ต.ปกยางคก จ.ลำปาง” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

21 การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

20 การวางแผนการผลิต Smart Planning

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิต (Smart Planning)” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

19 กรณีศึกษาการจัดการความรู้

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาการจัดการความรู้” วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

1 2 3