22 การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์บ้านจำ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านจำ ต.ปกยางคก จ.ลำปาง”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีงานวิจัยท้องถิ่นของชาวชุมชนบ้านจำ ต.ปกยางคก จ.ลำปาง ที่แสวงหาแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษและการจัดการด้านการตลาดเพื่อสร้างสุขภาวะให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่ จนสามารถก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)