26 กรณีศึกษากลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ จ ขอนแก่น

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ จ.ขอนแก่น”
วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ (กรณีกลุ่มเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการฯ ผ่านสังคมออนไลน์ การทำกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และกระดานสนทนา

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)