25 กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ จ ยโสธร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธร”
วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ : กระบวนการโรงเรียนชาวนา เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการทำวิจัยเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดภัย
การผลิตและการเพิ่มมูลค่า : การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การรวบรวมพันธุกรรมข้าวท้องถิ่น ศึกษาลักษณะเด่นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ตามลักษณะเด่นที่ต้องการ

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)