27 กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ สกลนคร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ.สกลนคร”
วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน มีการจัดการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานเรียนรู้ประมาณ 20 ฐาน ได้แก่ ฐานการเลี้ยงมดแดง ฐานเลี้ยงหมูอินทรีย์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการแปรรูปสินค้า การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ และมีการพัฒนาศักยภาพองสมาชิกและผู้นำ โดยการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)