24 การจัดการเรียนรู้ชุมชนหนองบอนเหนือ จ จันทบุรี

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การจัดการเรียนรู้ของเยาวชน โรงเรียน ตชด. ชุมชนหนองบอนเหนือ จ.จันทบุรี”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน ตชด. ของชุมชนหนองบอนเหนือ จ.จันทบุรี นำเสนอแนวทางการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน พร้อมนำเสนอวิธีการดำเนินของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)