21 การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
ปัญหาการเกษตรประการหนึ่งที่เกษตรกรประสบคือผลผลิตหรือสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หรือการมีผลผลิตหรือสินค้ามากเกินไปทำให้ขายไม่ได้ราคา เกิดการขาดทุนเพราะผลผลิตล้นตลาด ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อลดข้อผิดพลาดและปัญหาต่าง ๆ หลักการสำคัญของการวางแผนการผลิตและหารตลาด คือเกษตรกรต้องมีความรู้ว่าตลาดมีความต้องการผลผลิตนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด เกษตรกรต้องประเมินความสามารถทางการผลิตของตนเอง ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้านผลผลิตและการตลาด รวมทั้งต้องประสานความสัมพันธ์กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ และเครือข่ายพันธมิตรทางการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)