คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561