คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561