คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561