28 กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ พัทลุง

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุง”
วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ : การจัดการเรียนรู้ให้กับคนภายในและภายนอก “ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร วิชชาลัยรวงข้าว” มีหลักสูตรข้าวอินทรีย์ครบวงจรและหลักสูตรความมั่นคงทางด้านอาหาร มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตข้าว และเพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์
การผลิตและการเพิ่มมูลค่า : กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ได้รับมาตรฐาน Organic Thailand แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จมูกข้าว ขนมข้าวพอง น้ำมันรำข้าว สบู่

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)