19 กรณีศึกษาการจัดการความรู้

https://www.youtube.com/watch?v=H67hDd6Kpy8

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษาการจัดการความรู้”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีนำเสนอกรณีตัวอย่างองค์กรที่นำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน สามารถรวบรวม ยกระดับองค์ความรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)