23 ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรกร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มสธ.”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทางไกลและความสำคัญของอาหารปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ การนำเสนอรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรกรด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)