29 กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ แพร่ (ตอนที่ 1)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 1)”
วิชา : กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
การบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่มศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน มีการจัดการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อวีดีทัศน์ หลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ โดยกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้จากสื่อวีดีทัศน์ไปปฏิบัติจริง เช่น การกำจัดศัตรูพืชโดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้แทนการใช้สารเคมี เป็นต้น มีการทำกิจกรรมสร้างรายได้เสริมร่วมกัน และมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและผู้นำโดยการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ แล้วนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)