12 เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

11 ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

10 การจัดการพืชแบบผสมผสาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การจัดการพืชแบบผสมผสาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ)” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

09 เส้นทางเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เส้นทางเกษตรอินทรีย์” วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์ หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

08 ความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์ประเทศไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์ประเทศไทย ” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

07 ข้อตกลงการค้าเสรี ลงนามเพื่อล่มสลาย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ข้อตกลงการค้าเสรี : ลงนามเพื่อล่มสลาย” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

06 วิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤติ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “วิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤติ” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

05 เศรษฐกิจทางเลือก จินตนาการที่ขาดหายไปของสังคมไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เศรษฐกิจทางเลือก จินตนาการที่ขาดหายไปของสังคมไทย” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

04 ระบบเศรษฐกิจวัตถุ (The story of stuff)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ระบบเศรษฐกิจวัตถุ (The story of stuff)” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

1 2 3 4