02 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”
วิชา : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจและตัวอย่างการพัฒนาการเกษตรในพระราชวังสวนจิตรลดา กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรณีตัวอย่างการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านทัพไท จังหวัดสุรินทร์

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)