08 ความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์ประเทศไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์ประเทศไทย ”
วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
นำเสนอสถานการณ์การผลิตและการส่งออกอาหารของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบการบริโภคอาหารที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในประเทศ ความมั่นคงทางอาหาร ที่ควรคำนึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชากรในประเทศที่ต้องบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)