01 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
วิชา : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลายเล่ม เช่น การเรียนรู้ร่วมกันแบบเข็มมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง (SEAL) ฯลฯ เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในชีวิตและบ้านเมือง รวมถึงการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องคณธรรมสี่ประการและหลักปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน คือ จับประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ กำหนดขอบเขตปัญหา ตั้งปณิธานและทำแผนปฏิบัติ ดำรงความมุ่งหมาย อดทนอดกลั้นและอดออม และละวางความชั่วความทุจริต

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)