15 ฆาตกรเงียบ

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ฆาตกรเงียบ”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีผลกระทบของการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในวิถีเกษตรเชิงเดี่ยวจากเรื่องราวของชุมชนในประเทศอินเดียที่ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตร

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)