03 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์”
วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
ประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศอาเซียนที่สมบูรณ์ในอีกสองปีข้างหน้า ภูมิประเทศของไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเกษตรของไทยกลับกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านอาหาร ตั้งแต่เรื่องของการขาดแคลนอาหาร อาหารที่มีราคาสูงขึ้นทำให้คนจนเข้าถึงได้ยาก มีการผูกขาดด้านอาหารเกิดขึ้น
โดยบริษัทข้ามชาติด้านอาหารมีการแย่งชิงพื้นที่การผลิตอาหาร การโจรกรรมทรัพยากรพันธุกรรม การผูกขาดด้านเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทข้ามชาติด้านอาหาร ยังดำเนินการผูกขาดการกระจายอาหารในรูปของการค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ กลายเป็นระบบค้าปลีก-ค้าส่ง ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลงทุนของต่างชาติ หรือทุนไทยร่วมกับต่างชาติ นอกจากนี้เกษตรกรรมไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ทางออกที่สำคัญจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การรักษาทรัพยากรพันธุกรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)