04 ระบบเศรษฐกิจวัตถุ (The story of stuff)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ระบบเศรษฐกิจวัตถุ (The story of stuff)”
วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
ระบบเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากรการบริโภคของเสียและสารเคมีที่เกิดขึ้น การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาและผลกระทบต่าง ๆ

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)