17 โรงเรียนชาวนา

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “โรงเรียนชาวนา”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
รายการสารคดีนำเสนอแนวคิดปรัชญาการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนาเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเอง ฟื้นฟูสุขภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)