05 เศรษฐกิจทางเลือก จินตนาการที่ขาดหายไปของสังคมไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เศรษฐกิจทางเลือก จินตนาการที่ขาดหายไปของสังคมไทย”
วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีที่นำเสนอการแสวงหาทางเลือกของระบบเศรษฐกิจในการเผชิญหน้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อสร้างหนทางของความอยู่รอดที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)