BAAC Smart Farmer Day

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ” จากผู้ผลิตสู่เจ้าของธุรกิจ” ในงานโครงการ “BAAC Smart Farmer Day” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดโดย ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเผยแพร่เชิดชูและยกย่องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จทั้งการประกอบการอาชีพการเกษตรและเชื่อมโยงกิจการตลาด เพื่อต่อยอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกรระดับชุมชน โดยมีผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 เกษตรกรและนักศึกษาร่วมงานฯ