สำนักงานเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพร แสดงมุทิตาจิต และให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 5 ท่าน ประกอบด้วย

นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ ผู้อำนวยการกองกลาง

นายปรีชา เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

นางสมพร โพธิ์ธรรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถแล้ว ยังสร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับได้สังคมต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ