สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรไว้อย่างมาก ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 8 ท่าน ประกอบด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ  นางมาลินี หงสะมัต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร  นายคณพศ เหล่าน้อย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นายโสภณ  ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  นายจรัญ  รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางนันทะกาญจน์  ยินดีรัมย์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี / อภิวัฒน์  มีลาภ