สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ เบทาโกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

         ในการประชุมดังกล่าวมีวาระเรื่องเพื่อทราบ อาทิ แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เป็นต้น  โดยในการประชุมดังกล่าว เห็นควรหาแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , เตรียมความพร้อมในการจัดทำฟาร์ม/พื้นที่เขต/ระบบ Compartment ปลอดโรค ASF , ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ หนังสือสั่งการ ของทางราชการที่มีผลกระทบกับเกษตรกร

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / กนกพร อาทรเมทนี