สภาเกษตรกรแห่งชาตินำเกษตรกรเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

          เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ “คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 จำนวน 6 ราย ได้แก่

  • นายมโนชญ์ เทศอินทร์   ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยา
  • นางชลาลัย ทับสิงห์       ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์
  • นายนิมิต ทักโลวา         ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดอุดรธานี
  • นายวีระพล กมลรัตน์      ประธานศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย(สวนส่างฝัน) จังหวัดอำนาจเจริญ
  • นายสัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์สัมมาชีพกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก จังหวัดภูเก็ต
  • นายอภิชาต ทองทะไว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

                                                ………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน