สกช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กรณีอุทกภัยในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอคำแนะนำ เรื่อง แนวทางความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสุทิน อ่อนฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม เป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลเหตุจากกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำ ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้หอยแครง กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ที่เกษตรกรเลี้ยงได้รับความเสียหาย โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 598 ราย พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือ 2,903.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 34,203,230 บาท ซึ่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดเกษตรกรอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยกระบวนการในการพิจารณาในการช่วยเหลือเกษตรกรขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร

ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นและขอคำแนะนำเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง กรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือต่อไป

 

โดยในช่วงท้ายของการประชุม นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทุกฝ่ายได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาให้ทันท่วงที แต่ทั้งนี้ต้องยึดตามหลักกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นับเป็นผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ