ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ในการประชุมนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
  2. โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
  3. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  4. กลไกลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง และ www.thaigov.go.th
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ