ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการประชุมนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย และพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 “โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2566/67”

ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2566/67 โดยช่วยชดเชยดอกเบี้ยโรงสี ร้อยละ 4 มีเป้าหมาย 4 ล้านตัน ใช้งบประมาณ 780 ล้านบาท จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายไปก่อน และรัฐจะจ่ายคืนให้ทีหลัง โดยระยะเวลารับซื้อของพื้นที่ทั่วไป เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ถึงธันวาคม 2567  ในส่วนของภาคใต้จะรับซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 มีระยะเวลารับฝากข้าวตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ถึง ธันวาคม 2567 ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ (แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/75146)

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ