การประชุมหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเข้าหมูเถื่อนและสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเข้าหมูเถื่อนและสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน โดยการรับฟังปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าหมูเถื่อนอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร, นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ, นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง, นางปรียากร ศังขวณิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, นายสุรินทร สุนทรสนาน ผู้อำนวยการสำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, นางสาวจารุมน วนิชสุสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าระหว่างประเทศ, นายฐิติพงศ์ คำผุย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร, พันตำรวจตรีณัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางปุญชิดา  ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1, 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ