การประชุม “หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นชอบให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการประชุม “หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ”

ทั้งนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงานการประชุม สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาโคตกต่ำในปัจจุบัน ผนวกกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องปัญหาราคาโคตกต่ำจากสภาเกษตรกรจังหวัด สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนให้ช่วยพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการผู้เลี้ยงโค ประกอบกับที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรดำเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5 (1) อาทิ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดสงขลาประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5 (2) ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ และตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

โดยมีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด บริษัท D and Z ชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต อ.สายบุรี เครือข่ายโคเนื้อล้านนา กลุ่มเพาะเห็ดและเลี้ยงโคขุน ต.จะกงเครือข่ายโคเนื้อไทย/สยามบีฟ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เครือข่ายโคเนื้อล้านนา สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สมาคมโคนมไทยโฮลไตน์ฟรีเชี่ยน ฟาร์มลุงเชาว์ และเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโค โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน ซึ่งได้เข้ามาร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม