การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ย ธกส.

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 – 16:30 น. นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

โดยมี นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอดุลย์ คำไพ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม นายมานพ อินทร์เทศ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภพ ยุวาพัฒน์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านเกษตรกรรมอื่น จังหวัดระยอง นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จากการประชุมฯ ได้มีการเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไปดำเนินการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมกันจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ