สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1.รอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ขอใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน ในส่วนของเงินเดือนพนักงานให้เพียงพอทั้งหมดในเดือนเมษายน

__________________________________

ภาพ / ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ