การประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ระบบข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของเกษตรกร

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ระบบข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะทำงานฯ พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และ คณะทำงานฯ ยังประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวศิริกุล หุตะเสวี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายมิ่งขวัญ กันธา นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยละบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.ลำไผ่ ตระกูลสันติ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิด พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ของศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของเกษตรกร พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงสร้างการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของเกษตรกร

ทั้งนี้ การตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของเกษตรกร จะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างรอบด้าน เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการดำเนินการตามนโยบายของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ