ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจพัชร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทภาครัฐและเกษตรกรในการนำเกษตรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในประเด็น “ความพร้อมของเกษตรกรและข้อจำกัดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ”

การประชุมเสวนาวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมภายในงาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 : โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

วัตถุประสงค์ในการประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการภาครัฐ  เอกชน เกษตรกร และประชาสังคม ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานพันธมิตร และเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ เกษตรกร
ผู้ประกอบการ สมาชิกสมาคมฯ หน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทด้านการเกษตรและอาหาร และผู้สนใจทั่วไป
จำนวน 250 คน

นอกจากนี้ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมชมนิทรรศการ และตลาดสินค้าเกษตรอีกด้วย

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ