สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมหารือแนวทางการปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงบประมาณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ และร่วมกันจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ