สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.การพัฒนาพืชโกโก้

2.การพัฒนาพืชไผ่

3.การพัฒนาพืชสมุนไพร

4.การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ใบอ้อย ใบข้าวโพด สู่แหล่งพลังงานชีวมวล

โดยได้หารือในการพัฒนายกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ซึ่งทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้ปลูกพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากโกโก้ ไผ่ และสมุนไพรนั้นเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และพลังงานชีวมวลที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น สามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาทำลายให้กับประเทศได้ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ โดยให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ การแปรรูป การสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูป และส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้เป็นผู้ประกอบการ มีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะมีการยกร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อกำหนดบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

__________________________________

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ