ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.บ.น.) ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.บ.น.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ในการประชุมนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.บ.น.) เข้าร่วมประชุมเพื่อ

1) พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด
3) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2568
4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567-2570

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ