3 องค์กรร่วมมือขับเคลื่อนจัดการน้ำ

เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สสนก.

“ประพัฒน์”ห่วงเกษตรกรจากเหตุพายุฤดูร้อน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ ยังความเสียหายในหลายพื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนประชาชน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และบางพื้นที่มีประชาชนเสียชีวิต เรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมาก

BAAC Smart Farmer Day

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ” จากผู้ผลิตสู่เจ้าของธุรกิจ” ในงานโครงการ “BAAC Smart Farmer Day”

เวทีเสวนา ” ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋ “

วันที่ 18 มี.ค 2560 คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีเสวนาร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในหัวข้อ “ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋”

หนุนยุวเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ด้วยกระบอกไม้ไผ่

นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ตระหนักและห่วงกังวลถึงปัญหาแรงงานภาคการเกษตรและผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ด้วยโครงการดังกล่าวสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

สภาเกษตรฯ พา พรบ.กองทุนยุติธรรมที่พึ่งเกษตรกรให้เข้าถึงความเป็นธรรมยามยาก

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร คนยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2549

1 26 27 28