สภาเกษตรกรฯประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

          โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 79/2564  , ความเห็นของหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการขับเคลื่อนโดยใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม , แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ,  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีสำหรับช่วยกันคิด วิเคราะห์ ค้นหาทางออก วางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่แบบบูรณาการ

……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง / อภิวัฒน์  มีลาภ