สภาเกษตรกรฯประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายขอบเขตบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ กำหนดขั้นตอนการจัดทำข้อมูลชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรอุตสาหกรรม นวัตกรรมเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สร้างผู้ประกอบการเกษตร ตามความพร้อมของแต่ละชุมชนที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดละ 1 ตำบล คือ 1.การคัดเลือกพื้นที่ตำบลให้พิจารณาจากความพร้อม ได้แก่ มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาชุมชน มีองค์กรเกษตรที่เข้มแข็ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีผลิตภัณฑ์เด่นที่จะพัฒนาต่อยอดได้ และหากในจังหวัดมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทำแผนขอให้มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  2.เตรียมการส่งบุคลากร โดยพิจารณาความเหมาะสมจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นวิทยากรกระบวนการและสามารถสร้างทีมวิทยากรได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์