ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติปฐมนิเทศพนักงานใหม่ young smart office

          เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร “พนักงานรุ่นใหม่ (young smart office)” ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.2564 และบรรยายเรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นวิทยากร หัวข้อ  การครองตน ครองคน ครองงาน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การเชื่อมโยงส่วนกลางและภูมิภาค และการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดย นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน โดย พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ ,  แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ ฯ เป็นต้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และที่ปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 143 คน ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆขององค์กร สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้พนักงานได้ทราบถึงนโยบาย ทิศทาง บทบาทหน้าที่ เข้าใจตรงกันและนำไปสู่การปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเกิดทักษะ การพัฒนา มีสมรรถนะและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการครองตน ครองงานอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรไว้อย่างมาก ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 8 ท่าน ประกอบด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ  นางมาลินี หงสะมัต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร  นายคณพศ เหล่าน้อย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นายโสภณ  ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  นายจรัญ  รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางนันทะกาญจน์  ยินดีรัมย์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญและสินค้าทางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2564

          เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 นายสุทธีร์  บุญลอย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมแนวทางบริหารตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri Map)ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทราบการดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri Map) ตลอดจนศักยภาพทางพื้นที่ และแผนที่ความเหมาะสมของสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 3 ชนิดสินค้าหลักเพื่อปรับเปลี่ยน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และร่วมพิจารณาผลการวิเคราะห์สินค้าทางเลือกเชิงลึกระดับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมิติเศรษฐกิจตามพื้นที่เหมาะสมของแผนที่ (Agri Map) ได้แก่สินค้า โกโก้ กล้วยหอมทอง หญ้าเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง  พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ และสินค้าทางเลือกเชิงระดับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนและมาตรการการสนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี