ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

“ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ที่หลากหลายยังคงรุมเร้าเกษตรกรและยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรอาจอ่อนล้ากับหลากปัญหาได้ ใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่นี้ในการป serial idm 625 รับตัว เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อลดและกระจายความเสี่ยง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ,  ระบบและการบริหารธนาคารน้ำใต้ดิน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันสุขภาพของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ….   ,  (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ….   ,  แผนพัฒนาแหล่งน้ำ โขง silhouette studio business edition keygen เลย ชี มูล  ,  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ,  การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนจังหวัด) และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การนำเข้าข้าวโพดบด  ,  หารือกรณีปัญหาปาล์มน้ำมัน  ,  หารือกรณีการชดเชยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค ASF , การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินจากภาครัฐสู่เกษตรกร

………………………………….………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี