ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ

          เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 และบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูกไผ่” ให้แก่เกษตรกรได้รับรู้ถึงพืชทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกำนัน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรสามารถร่วมกันบริหารจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของไผ่” , “การใช้ประโยชน์จากไผ่เชิงเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคทฤษฎี)มีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้ความสนใจและมีจำนานไม่น้อยที่จะนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งในชุมชนและครอบครัวต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดออนไลน์ เกษตรกรผลิตได้ ขายเป็น”

          เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นางสาวปณิดา  โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดออนไลน์ เกษตรกรผลิตได้ ขายเป็น” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพรสู่การค้ายุคใหม่ กิจกรรมส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพจังหวัดชุมพรสู่การค้ายุคใหม่ ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2565 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดผลไม้จังหวัดชุมพร เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลไม้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.2564 ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง เกษตรกรในยุคดิจิทัล , เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล  , กิจกรรมปฏิบัติการและถอดบทเรียนสถานการณ์ทางธุรกิจเกษตรในปัจจุบัน ,  การสร้างเนื้อหา(content)ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า , การเผยแพร่องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้  มีเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน เข้าร่วม

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและเศษใบไม้จากชุมชน

          เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นางสาวชนนิศา  นิลการะเกษ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและเศษใบไม้ที่ได้จากชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “สร้างรากแก้วให้ประเทศ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบางแก้ว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและเศษใบไม้ที่ได้จากชุมชนซึ่งหากปล่อยไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์และเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม จึงนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่า โดยนายสันติ แย้มเหมือน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการหมอดินอาสาของตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดในพื้นที่ตนเองต่อไป

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี