ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

http://https://youtu.be/leBc27o7T5k

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 (วาระพิเศษ)

          เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 (วาระพิเศษ) ณ ศูนย์บริหารจัดการด้านการเกษตรต้นแบบสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติของสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอความเห็นชอบการจัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ 2564 , ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

สภาเกษตรกรแห่งชาติตรวจติดตาม ขยายผลการใช้สารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

          ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานงานตรวจติดตาม ขยายผลการใช้สารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และร่วมลงพื้นที่ อ.ท่าฉาง อ.ไชยา และ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ด้วยเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความอนุเคราะห์มูลนิธิอุษรินทร์สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมสนับสนุนสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ จำนวน 2,000 ลิตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัย จำนวน 40 คน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ท่าฉาง อ.ไชยา และ อ.พนม จึงตรวจติดตาม ขยายผลการใช้สารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และร่วมวางแผนเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่เกิดการระบาดต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรประชุมคณะทำงานเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรครั้งที่ 2/2564

          เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 นายมนตรี อ่อนสิงห์ ประธานคณะทำงานฯ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร โดยพิจารณาว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือสามารถรับภาระหนี้ได้ เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงสูงทั้งด้านภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรูพืช และเกษตรกรบางรายขาดวินัยในการใช้เงินกู้ ใช้เงินกู้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาควรมีการจัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบรรจุแผนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. และ เทศบาล นำไปปรับบรรจุแผนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ โดยจะจัดทำแนวทางดังกล่าวเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

………………………………….
เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : สมชาย มารศรี