ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร New Normal ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2564 215 ครั้ง

          นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส สภาเกษตรกรแห่งชาติก็ต้องปรับตัวเว้นระยะห่างเช่นกัน ส่งผลให้การประชุมต่างๆตามภารกิจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ชะงักงัน อีกทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เห็นชอบให้การประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meetings สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรได้รับการประสานเพื่อจัดการประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 215 ครั้ง แยกเป็น การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 31 ครั้ง / การประชุมคณะทำงานและการประชุมอื่นๆโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 132 ครั้ง / การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ประสานการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 52 ครั้ง

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมวางแผนการผลิตหอมแดง ฤดูกาลผลิต 2564/65

          เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 นายวิศณ์ ประสานพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการผลิตหอมแดง ฤดูกาลผลิต 2564/65 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด กลุ่มเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน 5 ตำบล พื้นที่อำเภอราษีไศล เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยได้ร่วมกันให้ข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รับทราบปัญหา ความต้องการ สถานการณ์การผลิต การตลาด รวมทั้งวางแผนการจัดทำข้อมูลพื้นที่การผลิต ปริมาณการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และปัญหาความต้องการของภาคเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตลาดหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือขอปรับข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียวจาก 391 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 650 กิโลกรัมต่อไร่

          เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือจาก นายนิธิโรจน์ วันดี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอฝาง พร้อมด้วย นายนิคม ตันจิน๊ะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่อาย ที่ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังรัฐบาลให้พิจารณาปรับข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติได้กำหนดอยู่ที่ 391 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่เกษตรกรผลิตได้จริงอยู่มาก จึงขอเสนอปรับให้เป็น 650 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยราคาประกันข้าวเปลือกเหนียว กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรอำเภอฝางและอำเภอแม่อายปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักและมีพื้นที่ปลูกข้าว เป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อายที่ผลิตได้จริงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 – 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ได้อนุมัติให้การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน และกำหนดผลผลิตต่อไร่ อยู่ที่ 391 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นประมาณการที่ต่ำกว่าที่เกษตรกรผลิตได้จริงอยู่เป็นจำนวนมาก สภาเกษตรกรอำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประชุมรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย โดยเกษตรกรมีความเห็นตรงกันว่า ขอเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณาข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียว โดยขอให้นำเอาผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตได้จริงมาใช้คำนวณชดเชยประกันรายได้ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 650 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย และนำเสนอรัฐบาลต่อไป
………………………………….
เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : สมชาย มารศรี